สายตรงผู้บริหาร

นายสว่าง บุตรประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 089-0054897

นางรัญธม พิลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 093-3265896
สาส์นจากผู้บริหาร
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องทุจริต
ช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ช่องทางการสื่อสาร
Social Network
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
23 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 2 ตุลาคม 2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อการให้บริการของ อบต. รังงาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ราคาน้ำมันวันนี้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.56.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,831,846

อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                สมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  23  คน  ประกอบด้วย

                  ã   คณะผู้บริหาร จำนวน  4  คน

                  1)  นายอุดร นูพลกรัง         นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                  2)  นายคล้าย ชัยจันดี          รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                 3)  นายอาทิตย์ ทาระแพน   องนายกองค์กาิหาส่วนตำบล

                  4)  นางสายทอง เชื่อมมะรัง    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                  ã    ฝ่ายสภา จำนวน  19  คน

                  1)  นายสมภาร  ทาระแพน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                  2)  นายชาญชัย บุตรประเสริฐ    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                 3)  นางรัญธม  พิลึก     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                 4)  นายสุระ   กักจัตุรัส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                  5)  นายวรท   สิงห์สวัสดิ์   สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

                  6)  นายชัยพร นูพลกรัง     สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

                  7)  นายพนม ส่วนบุญ       สมาชิกสภา หมุ่ 2

                  8)  นายทองสี พันนาม      สมาชิกสภาฯ หมู่ 3

                  9)  นายไตรภพ กองสันเทียะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ 4  

                10)  นายกมล มีพัฒน์    สมาชิกสภาฯ หมู่ 5

                11)  นายสมศักดิ์   แซสันเทียะ   สมาชิกสภาฯ หมู่ 5

               12)  นายณรงค์ ภูมิธิ     สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

               13)  นายวิโรจน์ โตไธสง      สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

               14)  นายทิง ศรีแก้ว     สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

               15)  นายมงคล ก้านเพ็ชร      สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

               16)  นายมานิตย์ จันทร์ดวง     สมาชิกสภาฯ หมุ่ 8

               17)  นายบุญรอด ทองสถิตย์      สมาชิกสภาฯ หมู่ 8

               18)  นายจิระเดช   ชาวบัวใหญ่   สมาชิกสภาฯ หมู่ 9

              19)   ยสยณรงค์ชัย สุริยะ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9

               บุคลากรในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม     

         สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

                 1)  นางรัญธม      พิลึก         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                  2)   นางอุษา  อาบสุวรรณ์       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                  3)   นางกัลยา       สอนสำโรง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                  4)  นางอุมาภรณ์   ตรีธันวา            เจ้าพนักงานธุรการ  

                  5)   นายพัทธะธงชัย    พิลึก        ผู้ช่วยนักวิชากาเกษต

                  6)   นายทองดำ    ีมงคล                   ยาม

                  7)  นายอภิวัฒน์   นาภิบูลย์               คนงานทั่วไป

                  ตำแหน่งในส่วนการคลัง จำนวน  4  คน

                 1)  นางดาหวัน  แฮดดี         หัวหน้าส่วนการคลัง

                 2)  นางสาวออุมา  เสาทองหลาง       นักวิชากาเงินและบัญชี

                 3)  นางสาวจันทร์เพ็ญ   โฮมภิรมย์       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บายได้

                 4)  นายบุินท      งอกกำไ     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกาเงินและบัญชี  

                 ã  ตำแหน่งในส่วนโยธา จำนวน  2  คน

                 1)   นายนาราวุธ       แขตสันเทียะ         หัวหน้าส่วนโยธา

                  2)  นายดนัย    ต่ายสันเทียะ                    ผู้ช่วยนายช่างโยธา

                  ã  ตำแหน่งในส่วนกาศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธม จำนวน  5  คน

                  1)  นายภานุพงศ์    สอนสำโ    นักวิชากาศึกษา

                  2)  นางมณีจันทร์    โพธิ์จิตร          เจ้าพนักงานธุรการ

                  2)  นางสาวคำพอง   วงษ์พะไล              ูพี่เลี้ยงเด็ก

                   3) นางสาวนิชา      ปัดทุม               ูพี่เลี้ยงเด็ก

                   4)  นางนิฤมล    ทาะแพน          ูพี่เลี้ยงเด็ก

                    5)  นางสาวสุกัญญา  ทองสถิตย์     ูพี่เลี้ยงเด็ก                   

                    ã  ตำแหน่งในส่วนสาธาณสุข  และสิ่งแวดล้อม   จำนวน   2   คน

                     1)  นางัญธม    พิลึก        ปลัดองค์กาิหาส่วนตำบล

                     2)  นางอุษา    อาบสุวณ์    เจ้าหน้าที่วิเคาะห์นโยบายและแผน

                      ã  ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม    จำนวน  1   คน

                      1)    นางแสงจันทร์   กริ่งสันเทียะ         นักพัฒนาชุมชน

                      ระดับการศึกษาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรในสำนักงาน

                       ตารางที่  3  แสดงระดับการศึกษาของสมาชิก อบต.และบุคลากรในสำนักงาน อบต.

 

โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
งานกิจการสภา อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติการให้บริการ
แบบประเมิน ITA
คู่มือการให้บริการ
งานสวัสดิการสังคม
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-056-573   Fax : 044-056-574
Email : rangam_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download