สายตรงผู้บริหาร

นายสว่าง บุตรประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 089-0054897

นางรัญธม พิลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 093-3265896
สาส์นจากผู้บริหาร
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องทุจริต
ช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ช่องทางการสื่อสาร
Social Network
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
23 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 2 ตุลาคม 2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อการให้บริการของ อบต. รังงาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ราคาน้ำมันวันนี้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.56.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,831,820

อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏฺิบัติราชการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏฺิบัติราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏฺิบัติราชการ  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน(ระเบียบกระทรวงฯว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.63)เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พงศ. 2562เปิดอ่าน
     ระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7 )พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินฉบับ 4 2561เปิดอ่าน
     หนังสือกองทุนเงินทดแทนเปิดอ่าน
     หารือการเบิกจ่ายเงินเดือนผู้บริหาร 2561 (เบิกก่อน3 วันทำการ)เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของอปท.2559เปิดอ่าน
     ซักซ้อมการจัดงานประพณีเปิดอ่าน
     ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พรบ.ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการฝากเงินและการจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.2547ละแก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้า(การเบิกจ่ายค่าตอบแทน)เปิดอ่าน
     แนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗เปิดอ่าน
     ระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2560 (ฉ 2)เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
งานกิจการสภา อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติการให้บริการ
แบบประเมิน ITA
คู่มือการให้บริการ
งานสวัสดิการสังคม
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-056-573   Fax : 044-056-574
Email : rangam_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download