สายตรงผู้บริหาร

นายสว่าง บุตรประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 089-0054897

นางรัญธม พิลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 093-3265896
สาส์นจากผู้บริหาร
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องทุจริต
ช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ช่องทางการสื่อสาร
Social Network
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
23 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 2 ตุลาคม 2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อการให้บริการของ อบต. รังงาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ราคาน้ำมันวันนี้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.56.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,831,813

อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการ "หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญฟังธรรม" ประจำปี 2565 
      ครั้งที่ 2 ณ วัดโฆสิตาราม
โครงการ "หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญฟังธรรม" ประจำปี 2565 
      ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าโกรกตาแป้น
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครอง 
     
โครงการค่ายเยาวชนตามรอยพ่อเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
      โครงการค่ายเยาวชนตามรอยพ่อเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม”การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
      โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม
วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันสาธารณภัย,อปพร.หน่วย(EMS) และกิจกรรมซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
     
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเชิงรุก โดยมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับตำบลออกให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงภาครัฐ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 งานสาธารณสุขฯองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้จัดโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
     
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันภัยทางนำ้ "ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย" ณ สวนน้ำแม่ฟ้าเนินสง่า ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
     
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้ดำเนินการจัดโครงการเดินรณรงค์สร้างแรงจูงใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามได้รับมอบใบประกาศ ผ่านการประเมิน อบต.จัดการสิ่่งแวดล้อม ระดับหน้าอยู่ยั่งยืน 
     
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื้ื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
     
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามได้ดำเนินการจัดโครงอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
     
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงงอายุ ประจำปี2564 
     
โครงการเกษตรสัจธรรมชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กิจกรรมไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม) 
      ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ อบต.รังงามจัดทำโครงการเกษตรสัจธรรมชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กิจกรรมไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม) ณ แปลงนาสาธิตบ้านห้วยยาง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน อบต.รังงาม นำโดยนายอุดร นูพลกรัง นายก อบต.รังงาม และ ปลัด ผอ.กองคลัง หน.สำหนักปลัด เจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมมอบรถโยกคนพิการ เป็นการส่งต่อที่มีแต่รอยยิ้มจากผู้ได้รับ ขอขอบคุณสำนักงาน พมจ.ชัยภูมิ 
     
ประชุมคณะกรรมการงานศพปลอดเหล้าตำบลรังงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 
      ก้าวสู่ปีที่ ๑๐ โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนตำบลรังงาม (งานศพปลอดเหล้าตำบลรังงาม) ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน/ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ และประชาชนทุกครัวเรือนที่ร่วมบริจาคสมทบโครงการ ภายใต้กิจกรรมทำดีปีละ ๒๐ บาท ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ขอรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 
       โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2560  โดยช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (ค่าพาหน
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนปี 2561 
       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อ
โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวตำบลรังงาม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรังงาม 
     
โครการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอาชีพ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรม การสานหมวกด้วยพลาสติก 
       ตามที่กระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิได้มีโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561&n
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นายเอี่ยม เชิดสูงเนิน 
     
โครงการเกษตรสัจธรรมชีวิต (ไถกลบฟาง ) 
     
โครงการอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
      เด็กและเยาวชนในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลรังงามเรียนรู้วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพร่วมกัน และร่วมกันบริหารกลุ่มปุ๋ยพร้อมขายปุ๋ยในราคาถูก
อบรมคุณธรรม-จริยธรรม 
     
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
งานกิจการสภา อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติการให้บริการ
แบบประเมิน ITA
คู่มือการให้บริการ
งานสวัสดิการสังคม
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-056-573   Fax : 044-056-574
Email : rangam_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download