วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อไม้วัดระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงคันคลองสาธารณะลำห้วยยาง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเพื่อการเกษตรทุกสาย หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศเตาเผาขยะองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง