วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างจัดทำพานบายศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการในชุมชนปี ๒๕๖๗ บ้านนางสงวน ปัตตาลาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรทุกสาย หมู่ที่ ๔ บ้านรังงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรทุกสาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเพื่อการเกษตรทุกสาย หมู่ 8 บ้านรุ่งอรุณ ( สายตลุบหญัาคา 1 (ถนน อบจ.ชย.2060 ? ชย.4035) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเพื่อการเกษตรทุกสาย หมู่ 9 บ้านห้วยยาง ( สายที่สาธารณะอีสานเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเพื่อการเกษตรทุกสาย หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดงพัฒนา สายสามแยกป่ายูคา - คลองหนองเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง