โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

  ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมสภาพบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ นางรำไพร มีพัฒน์ ม.5

  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 นางสาวบุญโฮม กล้าดี ม.4