องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสว่าง  บุตรประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
โทรศัพท์ : 089-0054897


นายชาญชัย  สิทธิเวช
นายเนื่อง  ท้าวจัตุรัส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
โทรศัพท์ : 081-2652018
โทรศัพท์ : 082-1268918

นายบด  เจียนสันเทียะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
โทรศัพท์ : 064-9595749