องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]38
2 ประชาสัมพันธ์การมีผบลประะโยชน์ทับซ้อน [ 27 ต.ค. 2566 ]28
3 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานฯและติดตามผล ประจำปี 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]10
4 ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]15
5 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]16
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]19
7 แต่งตั้ง สำรวจและข้อกำหนดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]21
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนลูกรังสายบ้านห้วยยาง-บ้านหนองไผ่ล้อม [ 4 ก.ค. 2566 ]23
9 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อ [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
10 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 [ 23 ก.พ. 2566 ]25
11 การปฏิบัติราชการ การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม [ 20 ก.พ. 2566 ]22
12 องค์การบรริหหารส่วนตำบลรังงาม ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy)) [ 8 ก.พ. 2566 ]22
13 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ [ 23 ม.ค. 2566 ]19
14 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]16
15 แจ้งประชาสัมพันธ์ ขยาย!!! ระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]22
16 ประกาศ และ คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำ อบต.รังงาม และ เจ้าหน้าที่ประจำ [ 24 ต.ค. 2565 ]16
17 ประกาศ กำหนดปริมาณการใช้น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2566(อบต.รังงาม) [ 3 ต.ค. 2565 ]12
18 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ2566 (อบต.รังงาม) [ 3 ต.ค. 2565 ]13
19 ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ2566(อบต.รังงาม) [ 3 ต.ค. 2565 ]10
20 สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ2566(อบต.รังงาม) [ 3 ต.ค. 2565 ]14
21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]15
22 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน [ 12 ส.ค. 2565 ]14
23 วันทีี่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม โดย นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส [ 25 ก.พ. 2565 ]12
24 ประกาศกลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก [ 1 ต.ค. 2564 ]12
25 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ฯ [ 12 ก.ค. 2564 ]8