องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทา่สาธารณภัย [ 4 มิ.ย. 2567 ]13
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]85
3 ประชาสัมพันธ์การมีผบลประะโยชน์ทับซ้อน [ 27 ต.ค. 2566 ]33
4 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานฯและติดตามผล ประจำปี 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]15
5 ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]26
6 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]47
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]33
8 แต่งตั้ง สำรวจและข้อกำหนดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]35
9 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA [ 20 ก.ย. 2566 ]1
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนลูกรังสายบ้านห้วยยาง-บ้านหนองไผ่ล้อม [ 4 ก.ค. 2566 ]66
11 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อ [ 12 มิ.ย. 2566 ]35
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]13
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุมครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 8 มี.ค. 2566 ]1
14 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 [ 23 ก.พ. 2566 ]34
15 การปฏิบัติราชการ การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม [ 20 ก.พ. 2566 ]30
16 องค์การบรริหหารส่วนตำบลรังงาม ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy)) [ 8 ก.พ. 2566 ]31
17 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ [ 23 ม.ค. 2566 ]27
18 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]1
19 แจ้งประชาสัมพันธ์ ขยาย!!! ระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]30
20 ประกาศ และ คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำ อบต.รังงาม และ เจ้าหน้าที่ประจำ [ 24 ต.ค. 2565 ]22
21 ประกาศ กำหนดปริมาณการใช้น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2566(อบต.รังงาม) [ 3 ต.ค. 2565 ]17
22 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ2566 (อบต.รังงาม) [ 3 ต.ค. 2565 ]19
23 ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ2566(อบต.รังงาม) [ 3 ต.ค. 2565 ]16
24 สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ2566(อบต.รังงาม) [ 3 ต.ค. 2565 ]19
25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
26 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน [ 12 ส.ค. 2565 ]25
27 วันทีี่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม โดย นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส [ 25 ก.พ. 2565 ]34
28 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]5
29 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม [ 9 ก.พ. 2565 ]5
30 ประกาศกลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก [ 1 ต.ค. 2564 ]19
31 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ฯ [ 12 ก.ค. 2564 ]18