องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
สภาอบต.


นายสมภาร  ทาระแพน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
โทรศัพท์ : 088-3644137


นายชาญชัย  บุตรประเสริฐ นางรัญธม  พิลึก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
โทรศัพท์ : 061-3743533 โทรศัพท์ : 093-3265896 นายชัยพร  นูพลกรัง
นายชาญชัย  บุตรประเสริฐ
 นายบุญชู  ธุระธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามหมู่1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามหมู่2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามหมู่3
โทรศัพท์ : 088-3522406 โทรศัพท์ : 061-3743533 โทรศัพท์ : 095-4898738


นายสมภาร  ทาระแพน
นางเที่ยง  พิมพ์ไธสงค์ นางสาวกมล  ศรีบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามหมู่4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามหมู่5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามหมู่6
โทรศัพท์ : 088-3644137 โทรศัพท์ : 089-9629174 โทรศัพท์ : 080-2903097นายทิง  ศรีแก้ว
 นายบุญรอด  ทองสถิตย์
นายณรงค์ชัย  สุริยะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามหมู่7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามหมู่8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามหมู่9
โทรศัพท์ : 081-0688184 โทรศัพท์ : 063-9154317 โทรศัพท์ : 089-0715272