องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางรัญธม พิลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกัลยา  สอนสำโรง นางสาวเบญชญา  เชิดสูงเนิน
 นายพัทธะธงชัย  พิลึก
นางแสงจันทร์  กริ่งสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธนาพุฒิชัย  วงษ์ศิริ
นางสาวจุฑามาศ  ขึ้นกันกง
นางสาวจุฑามาศ  เคนชมภู
 นางเรณู  เอี่ยมรัศมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสาลินี  คำหมาย 
 นายอุทร  กะสันเทียะ
นางเข็มทอง พุทธา

ลูกจ้าง (คนงานทั่วไป)
  ลูกจ้างเหมาบริการ (ยาม)
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)