องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
กองคลัง


นางสมัย  จินดามาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโสภา  หิงสันเทียะ
นายธนวินท์  โชตินอก
 นางสาวศิริรัตน์  ฤทธิ์กำลัง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวสิริทรัพย์  เอี่ยมภู่  
นายจารุวัตร  กาฬปักษิณ
นางสาวจันทร์เพ็ญ  โฮมภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้