องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
กองช่าง


นายสุรเชษฐ  ทองสอาด
ผู้อำนวยการกองช่างนายสุริยา  ชุมชัย นายเกรียงไกร  อุดมบุญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายดนัย  ต่ายสันเทียะ
นายฐิภากร  จอดพิมาย
 นายทองเพชร  หาญชนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ลูกจ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป)