องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


        ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเนินสง่า  ห่างจากอำเภอไปตามทางสายบ้านค่าย–ละหาน  และแยกสายหนองฉิม-รังงาม  เป็นระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร  แบ่งการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอมีระยะทาง  ดังนี้

              หมู่ที่  1  บ้านบุ่งหวาย    การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอระยะทาง   11   กม.

             หมู่ที่  2  บ้านโกรกตาแป้น   การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอระยะทาง   12   กม.

             หมู่ที่  3  บ้านบุฝ้าย    การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอระยะทาง   14   กม.

             หมู่ที่  4  บ้านรังงาม   การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอระยะทาง   13   กม.

             หมู่ที่  5 บ้านหนองตอ  การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอระยะทาง   18   กม.

              หมู่ที่  6  บ้านหนองแดงพัฒนา การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอระยะทาง   19   กม.

             หมู่ที่  7  บ้านดอนเปล้า   การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอระยะทาง   19   กม.

            หมู่ที่  8  บ้านรุ่งอรุณ     การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอระยะทาง   13   กม.

            หมู่ที่  9  บ้านห้วยยาง    การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอระยะทาง   11   กม.

            เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลมีเนื้อที่ประมาณ  23,272  ไร่  หรือประมาณ  45.63  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  จำนวน  21,958  ไร่  ดินส่วนใหญ่เป็นดินจืดและดินเค็ม

          ภูมิประเทศ   สภาพทั่วไปของตำบลรังงาม  เป็นพื้นที่สูงมีลูกคลื่น  ทางทิศเหนือเป็นที่ราบต่ำ  มีห้วยหรือเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา  มีระดับความสูงประมาณ  200  เมตร  ทางทิศตะวันออกสภาพดินส่วนใหญ่จะเป็นที่สูง  โดยเริ่มจากทิศตะวันตกของตำบล  สูงขึ้นไปทางทิศเหนือตะวันออก  ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน)  มีแหล่งน้ำสำคัญ  คือ  ลำห้วยยาง  ลำห้วยโปร่ง  ลำห้วยรวกและอ่างเก็บน้ำตะหลุบหญ้าคา