องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางรัญธม พิลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
โทรศัพท์ : 0933265896
นางรัญธม พิลึก นางสมัย จินดามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0933265896 โทรศัพท์ : 0892804574
นายสุรเชษฐ ทองสอาด
นายภานุพงศ์ สอนสำโรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0885954792
โทรศัพท์ : 0934744549