องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ


นายภานุพงศ์  สอนสำโรง
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายชิรพล  เชิดสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวคำพอง  วงศ์พะไล


ครู คศ.2นางนิฤมิล  ทาระแพน
นางสาวนิรชา  ปัดทุม
นางสาวสุกัญญา  ทองสถิตย์ 
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 ครูผู้ดูแลเด็ก