องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

          ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                   จำนวน    9  แห่ง

  โรงสี                                         จำนวน  12  แห่ง

  ร้านอาหาร                                  จำนวน    1   แห่ง

  ร้านขายของชำ                             จำนวน  38  แห่ง

  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์                             จำนวน    2  แห่ง