องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สถาบันและองค์กรทางศาสนา ประกอบด้วยวัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง

วัดโฆษิตาราม หมู่ 9 มีพระจำนวน 5 รูป
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านบุ่งหวาย หมู่ 1 มีพระจำนวน 2 รูป
วัดโกรกตาแป้น หมู่ 2 มีพระจำนวน 3 รูป
ศูนย์ปฏิบัติธะรมบ้านโกรกตาแป้น หมู่ 2 มีพระจำนวน 2 รูป
วัดชัยมงคล หมู่ 4 มีพระจำนวน 8 รูป
วัดบ้านหนองตอ หมู่ 5 มีพระจำนวน 3 รูป

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านจำนวน 9 แห่ง
กองทุนหมู่บ้าน ( 1 ล้านบาท) จำนวน 9 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลระดับหมู่บ้านจำนวน 9 แห่ง และระดับตำบลจำนวน 1 แห่ง
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านจำนวน 9 แห่ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน 1 แห่ง และรับวารสารประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง
เสียงตามสายระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง