องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

 
การคมนาคม
     ถนนลาดยาง  จำนวน   3   สาย     
     ถนน คสล.    จำนวน  25  สาย
     ถนนลูกรัง     จำนวน  38  สาย
การสื่อสารโทรคมนาคม
     มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ร้อยละ  100 ของครัวเรือนทั้งหมด และมีเน็ตประชารัฐ ทุกหมู่บ้าน
การไฟฟ้า
     พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ซึ่งจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  1,218  หลังคาเรือน
การประปา
     พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  มีประปาหมู่บ้านใช้ทุกหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น ประปาใต้ดิน  10 บ่อ และประปาผิวดิน  1 แห่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ /แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     อ่างเก็บน้ำ           1    แห่ง
     คลองน้ำ             7    สาย
     สระน้ำสาธารณะ   16   แห่ง