องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

"มุ่งสู่ตำบลเกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต"