องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล [ 28 ต.ค. 2566 ]19
2 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล [ 28 ต.ค. 2566 ]33
3 คู่มือการกำหนดสมรรถนะที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง [ 28 ต.ค. 2566 ]17
4 คู่มือการเขียนบัตรประวัติ [ 28 ต.ค. 2566 ]18
5 แนวทางการปฏฺิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการไฟฟ้าและุประปา [ 28 ต.ค. 2566 ]23
6 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2561 [ 28 ต.ค. 2566 ]19
7 คู่มือเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 28 ต.ค. 2566 ]14
8 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 28 ต.ค. 2566 ]19
9 คู่มือการชำระภาษี [ 28 ต.ค. 2566 ]19
10 คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 28 ต.ค. 2566 ]20
11 คู่มือการจัดทำระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ 6 [ 28 ต.ค. 2566 ]19
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจังหวัดชัยภูมิฉบับที่ 39 [ 28 ต.ค. 2566 ]30