องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 95 ,96,99,100,1022564 [ 27 ต.ค. 2566 ]19
2 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]15
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ [ 21 พ.ย. 2565 ]26
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]19
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]15
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 15 พ.ย. 2563 ]33
7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 21 ก.ค. 2562 ]22
8 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 21 มี.ค. 2559 ]20